Ako začať s podnikaním ako masér? 1. diel

9.1.2017Život maséraČítanie na 4 minúty
Ako začať s podnikaním ako masér? 1. diel

Úspešne ste ukončili strednú zdravotnícku školu, odbor masér alebo ste absolvovali masérsky kurz a rozmýšľate o tom, že začnete podnikať ako masér/ka, ale neviete ako a kde začať?

Predovšetkým dnes platí, že postup pre zriadenie podnikania sa riadi dvomi právnymi predpismi a je odlišný pre absolventa školy a iný pre absolventa kurzu. Tento prvý diel článku Ako začať s podnikaním ako masér? je určený absolventom škôl.

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú masérske služby viazanou živnosťou a sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto zákona pod číslom 53. Viazaná živnosť znamená, že podmienkou jej prevádzkovania je potreba preukázania odbornej spôsobilosti.

V prípade masérskych služieb sa za preukázanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona považuje:

  • absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
  • absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo
  • absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
  • absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru

Aj keď zákon uvádza, že odbornú spôsobilosť možno preukázať absolvovaním kurzu zakončeného skúškou v inštitúcii s akreditáciou, platí, že v súčasnosti akreditáciu pre viazanú živnosť masérske služby nemá žiadna inštitúcia, pretože obsahom viazanej živnosti je poskytovanie kondičných, rekondičných a regeneračných masáží, kým ministerstvo poskytuje akreditáciu iba na športovú masáž ako základný masérsky kurz.

Pre absolventov kurzov preto platí postup, ktorému sa budeme venovať v článku Ako začať s podnikaním ako masér? 2. diel. Z viazanej živnosti masérske služby, resp. spod pôsobnosti zákona č. 455/1991 Zb., sú vyňaté aj liečebné masáže.

Okrem splnenia podmienky odbornej spôsobilosti musíte spĺňať aj tri všeobecné podmienky:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov – dnes vybavíte na počkanie na vybraných pobočkách Slovenskej pošty poskytujúcich služby IOMO

 

Masážny stôl Lipt® DS-01

Masážny stôl Lipt® DS-01

139,00 €

Podnikať môžete ako fyzická osoba (na vlastné meno) alebo ako právnická osoba (napr. ako spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o.). Ak chcete podnikať ako právnická osoba, podmienku odbornej spôsobilosti splníte aj určením tzv. osoby zodpovedného zástupcu. Teda stačí, ak podmienku odbornej spôsobilosti bude spĺňať vami určený zástupca, nie vy.

V prípade, že na poskytovanie masérskych služieb chcete využívať nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na inej adrese než je adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, k ohláseniu živnosti potrebujete doložiť aj doklad preukazujúci oprávnenie na využívanie tejto nehnuteľnosti.

Pre ohlásenie živnosti (požiadanie živnostenského úradu) je potrebné vyplniť formulár, tento odovzdať priamo na okresnom (živnostenskom) úrade, ktorý plní úlohu jednotného kontaktného miesta (JKM) alebo tak môžete urobiť aj elektronicky. Ak nemáte čas na úrady, odporúčame vám využiť služby niektorej zo spoločností, ktoré sa zaoberajú zriaďovaním živností a s.r.o. Na internete ich vyhľadáte veľmi ľahko, napr. zadaním slovného spojenia „založenie živnosti“.

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zaplatíte správny poplatok 15 eur alebo v prípade elektronického podania 7,50 eur. Výpis registra trestov vybavíte na pošte za 3,90 eur.

Pre podrobnejšie informácie na tému viazanej živnosti vám odporúčame navštíviť stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , na ktorej nájdete napr. aj linky na stiahnutie formulárov pre ohlásenie viazanej živnosti masérske služby.

Veríme, že sme vám aspoň trochu pomohli zorientovať sa v súčasných podmienkach a spolu s článkom Ako začať s podnikaním ako masér? 2. diel vám poskytneme ucelený pohľad do problematiky zriaďovania oprávnenia pre podnikanie v oblasti masérskych služieb.

Použité zdroje:

  1. http://www.minv.sk/?maserske-sluzby-1
  2. http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455#cast2
  3. https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste
Inšpiroval Vás článok k niečomu novému, ale chýba Vám vybavenie?
[blue_block_text]

Komentáre k článku 0

Buďte prvý, kto pridá komentár.