Ochrana osobných údajov

V súvislosti s využívaním našich služieb, návštevou našej webovej stránky www.velvesa.sk (ďalej ako „webová stránka“ alebo „e-shop“) prípadne kúpou tovarov prostredníctvom webovej stránky dochádza z našej strany (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“) k spracúvaniu niektorých Vašich osobných údajov.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov. Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

 • na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
 • komu ich môžeme poskytnúť,
 • aké sú Vaše práva,
 • kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky sa vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb:

 • zaregistrovaní používatelia (A),
 • zákazníci e-shopu (B).

E-shop nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zaregistrovaním sa na webovej stránke alebo nakúpením v e-shope daná osoba potvrdzuje, že nie je mladšia ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ spracúva výlučne osobné údaje, ktoré mu poskytnete. V prípade ak prevádzkovateľovi poskytnete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou o tom dotyčnú osobu informovať a zaistiť si jej preukázateľný súhlas s týmito podmienkami.

Podmienkou nakupovania v e-shope nie je registrácia za používateľa webovej stránky.

Vaše osobné údaje sú u prevádzkovateľa v bezpečí. Za účelom ich zabezpečenia a zamedzenia akéhokoľvek neoprávneného prístupu, resp. proti zneužitiu Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ vykonal viaceré opatrenia, predovšetkým prijal primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Tieto nielen pravidelne kontroluje, ale ich aj priebežne zdokonaľuje. Celá komunikácia medzi Vaším zariadením a webovým serverom užívaným prevádzkovateľom je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahešované a všetky Vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

1. Prevádzkovateľom je Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, IČO 45 571 686 Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou podnikateľskú činnosť, ktorou je prevádzkovanie eshopu – www.velvesa.sk.

2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, prípadne e-mailom na: info@velvesa.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 11 00 64

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
(viac pozri článok 3)

1. Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Pri každej kategórii dotknutej osoby to môžu byť iné osobné údaje (a nie všetky v tomto dokumente spomínané). Je pre nás podstatné Vás upozorniť, že niektoré osobné údaje je potrebné poskytnúť povinne, napr. Vaša emailová adresa (políčka sú označené hviezdičkou). Súčasne Vám však umožňujeme, aby ste nám poskytli aj ďalšie osobné údaje, napr. ďalšiu adresu, ak je adresa dodania iná ako fakturačná adresa (políčka nie sú označené hviezdičkou), ktorých poskytnutie nám výrazne uľahčí prevádzkovanie nášho webu, e-shopu a celkové vykonávanie našej podnikateľskej činnosti pri plnení našich povinností voči Vám, resp. iným subjektom. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme napr.:

 • uľahčiť Vám používanie webovej stránky
 • poskytovať Vám služby, o ktoré máte záujem,
 • dodať Vám tovar, o ktorý máte záujem si kúpiť,
 • vyriešiť prípadné reklamácie,
 • informovať Vás o nových produktoch, aktuálnych zľavách a pod.

2. Ako prevádzkovateľ spracúvame bežné osobné údaje, predovšetkým:

 • identifikačné údaje – napr. titul, meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ DPH
 • kontaktné údaje – napr. adresa bydliska, telefónne číslo, email,
 • údaje nevyhnutné za účelom dodania tovaru (okrem identifikačných a kontaktných údajov) – IBAN, SWIFT kód.

3. Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov.

4. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe nasledovných právnych základov:

 • ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (ďalej ako „Súhlas“),
 • ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (ďalej ako „Zmluva“),
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej ako „Zákon“),
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako „Oprávnený záujem“).

3. Špecifikácia rozsahu a účelu spracúvania osobných údajov podľa typu dotknutej osoby

A. Zaregistrovaní používatelia

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem zaregistrovať sa na našej webovej stránke (bez ohľadu na skutočnosť, či následne budete alebo nebudete prostredníctvom nej nakupovať tovar ponúkaný prevádzkovateľom), vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. V prípade, že si objednáte tovar, ktorý prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom svojej webovej stránky, vzťahuje sa na Vás v celom rozsahu aj časť B týchto podmienok.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko ak nie ste podnikateľ, resp. obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH ak ste podnikateľom, užívateľské meno a heslo,
 • kontaktné údaje: adresa bydliska ak nie ste podnikateľ, resp. sídlo/miesto podnikania ak ste podnikateľ, fakturačná adresa, adresa na doručenie (ak je odlišná od už uvedenej),
 • emailová adresa, telefónne číslo,
 • údaje o komunikácii zaregistrovaného užívateľa a prevádzkovateľa – emailová/písomná komunikácia s jej obsahom, informácia o skutočnosti, že sa uskutočnil telefonický hovor,
 • Vaše nastavenia Vášho užívateľského konta, ktorými sa rozumejú Vami vložené (osobné) údaje, nastavenie newslettrov, história nakupovania,
 • v prípade, ak sa zaregistrujete cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, id-facebooku.,
 • údaje súvisiace s používaním webovej stránky – viac pozri PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – COOKIES.

3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

 • evidencia zaregistrovaných používateľov, vedenie záznamov o všetkých zaregistrovaných používateľoch a vykonaných aktivitách. Právny základ – Zmluva
 • evidencia udelených súhlasov na spracúvanie osobných údajov. Právny základ – Zákon,
 • obchodná komunikácia – zahŕňa osobné údaje obsiahnuté v elektronickej ako aj písomnej komunikácii s prevádzkovateľom. Právny základ – Oprávnený záujem,
 • marketingová komunikácia – zasielanie newslettrov. Právny základ – Oprávnený záujem a Súhlas,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti A. je Zmluva, Oprávnený záujem, Súhlas a Zákon.

5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším subjektom za nasledovných okolností:

 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (poskytovateľ IT služieb, zasielanie newslettrov). Rovnako budú Vaše osobné údaje v zákonnom rozsahu poskytované iným subjektom, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platnej právnej úpravy. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi a platnou právnou úpravou.

6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

 • Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich do 6 mesiacov po zrušení Vašej registrácie na našej webovej stránke. Vaša registrácia na webovej stránke bude zrušená bez zbytočného odkladu na základe Vašej požiadavky adresovanej prevádzkovateľovi,
 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon,
 • zo súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli ak sa jedná o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe tohto právneho základu (v prípade zasielania newslettrov sú to tri roky). Uvedenú dobu je možné skrátiť odvolaním Vášho súhlasu (viď ďalej článok 4). V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu budú tieto zlikvidované do 6 mesiacov od uplynutia odsúhlasenej doby, resp. po dni, v ktorý ste Váš súhlas odvolali,
 • ojedinele, napr. z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu,
 • v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom oprávneného záujmu, budú sa spracúvať po dobu, počas ktorej bude pretrvávať náš oprávnený záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov (napr. do 2 rokov po roku, v ktorom sa ukončila súvisiaca obchodná komunikácia).

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

B. Zákazníci e-shopu

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte (bez ohľadu na skutočnosť, či ste našim registrovaným používateľom alebo nie), záujem nadobudnúť tovar, ktorý prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom svojej webovej stránky, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko ak nie ste podnikateľ, resp. obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH ak ste podnikateľom,
 • kontaktné údaje: adresa bydliska ak nie ste podnikateľ, resp. sídlo/miesto podnikania ak ste podnikateľ, fakturačná adresa, adresa na doručenie (ak je odlišná od už uvedenej), emailová adresa, telefónne číslo, ak ste podnikateľ - identifikácia osoby, prostredníctvom ktorej ste si tovar objednali,
 • údaje o Vašich objednávkach – ich histórii, najmä o tovare, ktorý ste si u nás objednali, spôsobe doručenia, vrátane spôsobu platby, čísla platobného účtu (napr. IBAN a SWIFT kód), údaje o prípadných reklamáciách, poskytnutej/využitej zľave,
 • údaje o komunikácii zákazníka a prevádzkovateľa – emailová/písomná komunikácia s jej obsahom,
 • údaje súvisiace s prevádzkou kamerových záznamov: videozáznamy Vašich podobizní (v prípade osobnej návštevy našich priestorov),
 • údaje súvisiace s používaním webovej stránky: viac pozri PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – COOKIES.

V prípade platby cez tzv. platobnú bránu, internetbanking, prevádzkovateľ nezískava žiadne informácie, ktoré by sa týkali nakladania s Vašimi peňažnými prostriedkami. Vaše platobné inštrukcie sú realizované priamo na webových stránkach Vašej banky alebo prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám ako prevádzkovateľovi poskytne informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno a identifikátor platby (aby sme vedeli platbu identifikovať, resp. v prípade potreby vrátiť). Akékoľvek iné údaje, ako napr. Vaše prihlasovacie údaje, heslo k Vášmu účtu, číslo Vášho účtu a zostatok na Vašom bankovom účte, sú nám ako prevádzkovateľovi neprístupné. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti prevádzkovateľ uchováva, súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje Vaša banka a jedine tá vie spárovať Vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

 • evidencia zákazníkov, ak zrealizujete kúpu tovaru prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa: vedenie záznamov o všetkých zákazníkoch, údaje o objednaných tovaroch, údaje o odoslaní/doručovaní/prevzatí tovaru, poskytovanie vyžiadanej zákazníckej starostlivosti. Právny základ – Zmluva
 • účtovníctvo a dane: vedenie záznamov v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu so zákazníkom za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy v súvislosti s finančnými plneniami. Právny základ – Zmluva a Zákon,
 • obchodná komunikácia – zahŕňa osobné údaje obsiahnuté v elektronickej ako aj písomnej komunikácii s prevádzkovateľom. Právny základ – Oprávnený záujem, marketingová komunikácia – zasielanie newslettrov. Právny základ – Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon,
 • kamerové záznamy: snímanie vymedzených priestorov prevádzkovateľa za účelom ochrany zdravia, života, majetku a bezpečnosti zamestnancov, prevádzkovateľa ako aj tretích osôb. Právny základ – Oprávnený záujem,

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti B. je Zmluva, Zákon a Oprávnený záujem.

5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším subjektom za nasledovných okolností:

 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (poskytovateľ licenčného systému TISS - kuriérske/doručovateľské služby, podľa toho, ktorú ste si pri realizácii Vašej objednávky zvolili: poskytovateľ IT služieb, hosting, SMS brány, zasielanie newslettrov). Rovnako budú Vaše osobné údaje v zákonnom rozsahu poskytované iným subjektom, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platnej právnej úpravy. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi a platnou právnou úpravou.

6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

 • Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich do 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom zaniklo právo uplatňovať si nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu – kúpnej zmluvy, na základe ktorej ste nadobudli tovar prostredníctvom našej webovej stránky,
 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon,
 • ojedinele, napr. z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu,
 • v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom oprávneného záujmu, budú sa spracúvať po dobu, počas ktorej bude pretrvávať náš oprávnený záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov (napr. do 2 rokov po roku, v ktorom sa ukončila súvisiaca obchodná komunikácia. V prípade kamerových záznamov dochádza k výmazu po uplynutí 15 dní).

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

4. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, prípadne e-mailom na: info@velvesa.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 110 064

3. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vás súhlas je možné odvolať spôsobom, ako ste nám ho udelili.

4. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to Nariadenie umožňuje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu a/alebo vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

6. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

7. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.