Obchodné podmienky

1. Príjem objednávok

Internetový obchod: www.velvesa.sk
Telefonicky: +421 911 110 064
E-mailom: info@velvesa.sk
Písomne: na korešpondenčnú adresu
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

2. Vznik kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Ceny

Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom spoločnosti.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:

Lipt, s.r.o.
Družstevná 491
914 42 Horné Srnie

Slovensko

4. Doručenie objednávok

Objednávky prijaté do 12:00 v pracovných dňoch Vám budú doručené nasledovný pracovný deň, ak je objednaný tovar skladom (ak tovar nie je skladom, v detailoch produktov nájdete dostupnosť a dobu doručenia).

5. Spôsob doručenia

Objednaný tovar doručujú naši partneri - kuriérske spoločnosti a Packeta. O podrobnostiach Vás budú vopred informovať prostredníctvom sms a/alebo mailu. Bližšie a aktuálne informácie nájdete na Doprava a platba.

6. Doprava

Bližšie informácie o spôsoboch dodania a platbách za dopravu nájdete na Doprava a platba.

6.1 Doba dodania

Ak je pracovný deň, objednávka príde do 12:00 a tovar je skladom - objednávka sa odosiela ešte v ten deň a je doručená nasledujúci pracovný deň. Ak príde objednávka po 12:00, odosiela sa nasledujúci pracovný deň. Predajca si vyhradzuje právo na nedodržanie týchto podmienok v prípade, ak kuriérska služba nevyzdvihne objednávku a zároveň predajca nie je zodpovedný za 100% doručenie kuriérskou službou nasledujúci pracovný deň. V prípade, že tovar nie je skladom, kupujúci bude informovaný o dobe dodania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávke nadiktoval zlú korešpondenčnú adresu alebo ju chybne vyplnil v registračnom formulári.

6.2

Pri každom produkte v internetovom obchode je uvedený dátum doručenia. Táto funkcia má informačný charakter, uvádzané termíny doručenia sú predpokladané, nie garantované. Predajca si vyhradzuje právo na nedodržanie doby doručenia v prípadoch, kedy sa predpokladaný dátum doručenia predĺži z príčin, na ktoré predajca nemá priamy vplyv (nedodržania termínu doručenia tovaru dodávateľom, nesprávne vyplnené doručovacie údaje v objednávke, nevyzdvihnutie objednávky kuriérskou službou, nezastihnuteľnosť adresáta na udanom telefónnom čísle a adrese a pod.).

7. Kupujúci je povinný

Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar, či nie je poškodený. Po prevzatí sa tovar považuje zo strany predávajúceho za nepoškodený.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa zákona č. 108/2000 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 7 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný písomnou formou žiadať o odstúpenie od zmluvy, ďalej je povinný vrátiť tovar do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v originálnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal. Ihneď po vrátení a kontrole je dodávateľ povinný vrátiť čiastku zaplatenú za tovar pri odpočítaní nákladov za dopravu a prípadné ďalšie náklady spojené s prepravou tovaru. Kupujúci nesmie zaslať tovar na dobierku! Vzhľadom na to, že ju dodávateľ nemôže takto skontrolovať, pri zaslaní na dobierku necháme tovar vrátiť späť zákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru.

8.1. Spory

Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje. Kupujúci súhlasí s prijímaním newslettrov, ak si tak neželá, napíše do poznámky v objednávke “nezasielať newsletters”, prípadne po prvom newslettri napíše e-mailom “nezasielať newsletters” a bude vyradený z databázy newslettrov.

10. Platobné možnosti

Platba kartou online, dobierka, hotovosť pri osobnom prevzatí tovaru, platba vopred prevodom na účet (objednávka bude odoslaná po pripísaní Vašej platby na náš účet).

11. Záruka

Na všetky výrobky poskytujeme záruku 2 roky odo dňa predaja, ak nie je uvedené inak.
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: Lipt, s.r.o., Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, Tel.: 0911 110 064
Nárok na záručné opravy je nutné uplatňovať v mieste predaja výrobku.

11.1 Záručné podmienky

  1. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
  2. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu musí byť výrobok doručený v originálnom obale s originálnym dokladom o kúpe výrobku. Výrobok doručí zákazník na vlastné náklady predajcovi.
  3. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a materiálové vady.
  4. V prípade, na ktorý sa vzťahuje záruka, bude servisom poskytnutý materiál, potrebný k oprave a taktiež bude poskytnutý záručný servis. Vymenené diely a časti sa stávajú majetkom servisu.
  5. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

11.2 Záruka sa nevzťahuje na

  1. Závady spôsobené použitím k inému účelu, než ku ktorému je výrobok určený.
  2. Škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nepozornosťou, dopravou či nevhodným skladovaním.
  3. Škody vzniknuté pôsobením mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
  4. Neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, požiarom, povodňou).

11.3 Osobné údaje kupujúceho

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva jeho osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom s Podmienok spracúvania osobných údajov (klikni tu) a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") za účelom realizácie kúpy tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom svojej webovej stránky kupujúcemu. Bez poskytnutia týchto osobných údajov (napr. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo) by nebolo možné kúpnu zmluvu uzavrieť a doručiť zakúpený tovar. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o účtovníctve). Rovnako je právnym základom aj skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci s predávajúcim (prevádzkovateľom) uzavrel.

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu týchto podmienok. Ostatné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, tu uvedené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.